Bandha Lock

 

 

Chin Lock
Jalandhra Bandha

 

Yoga Bandha
Yoga Bandha, 3 clocks, Maha bandha, Great Locks

 

 

Yoga Bandha
Yoga Bandha, 3 clocks, Maha bandha, Great Locks

 

 

Chin.Lock
Chin Lock
Jalandhra Bandha

 

Internal Retention

Antar Kumbakh

Abhayantar Kumbakh

Bandha
Bandha

 

 

Tri Bandh

Three Bandh

Three Locks

External Retention

Bandha

 

Mool Bandh

Bandha_lock

 

Mool Bandh

Bandha.lock

 

 

 

 

Yoga Nauli Kriya
Yoga Nauli Kriya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toronto Hot Yoga